Transparència

El portal de transparència de la Fundació Institut Català de Farmacologia respon a la nostra voluntat per proporcionar i difondre la informació relacionada amb els serveis que donem així com la seva gestió. D’aquesta manera garantim la transparència i el dret al lliure accés a la informació pública, previstos als següents preceptes normatius:

  • Llei 19/2013 , de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. «BOE» núm. 295, de 10/12/2013.
  • ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.
  • Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.


La Fundació Institut Català de Farmacologia fou declarada Grup d’interés de Catalunya, amb el número 2509, amb data 04/04/2018 per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. Codi de conducta comú  

Informació corporativa:
Amb qui hem treballat/col·laborat:
Auditoria de Comptes i memòria econòmica:
Protecció de dades de caràcter personal: