Politica de privacitat

La Fundació Institut Català de Farmacologia, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament segons les activitats pròpies de la fundació, d’acord amb el Reglament de protecció de dades (2016/679).

La Fundació Institut Català de Farmacologia tracta les dades personals amb total lleialtat i compromís de confidencialitat, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons estableix el Reglament General de Protecció de Dades. Per donar compliment del tractament, la Fundació Institut Català de Farmacologia ha elaborat un registre d’activitats de tractament i ha adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades, pels tractaments realitzats per la fundació. A més, conforme amb el principi de transparència, es facilita tota a informació de manera concisa, completa i accessible als interessats, i igualment sobre l’exercici de drets.

Informació ampliada sobre protecció de dades

1) Responsable del tractament
Identitat: Fundació Institut Català de Farmacologia
CIF: G-61701918
Direcció postal: Passeig. Vall d’Hebrón, 119-129, 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 41 05
Direcció electrònica: ficf@icf.uab.cat
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@icf.uab.cat
2) Finalitat del tractament i legitimació
A través del nostre lloc web, tractarem les seves dades amb les següents finalitats:

Atendre i resoldre els seus dubtes i consultes que pugui fer a través del nostre formulari de contacte; tractament legitimat pel seu consentiment en posar-se en contacte amb nosaltres segons s’estableix en el Reglament 679/2016 en el seu article 6.1.a i el nostre interès legítim a comunicar-nos amb els nostres contacte, regulat en el Reglament 679/2016, article 6.1.f

Subscriure-li al nostre butlletí groc per poder enviar-li nostres notícies d’interès, legitimat pel seu consentiment en subscriure’s segons s’estableix en el Reglament 679/2016 en el seu article 6.1.a i el nostre interès legítim a comunicar-nos amb els nostres usuaris regulat en el Reglament 679/2016, article 6.1.f.

Poder atendre les seves consultes terapèutiques; tractament legitimat pel seu consentiment en posar-se en contacte amb nosaltres segons s’estableix en el Reglament 679/2016 en el seu article 6.1.a

Poder gestionar les seves reaccions adverses als nostres medicaments; tractament legitimat per l’article 9.2.b del Reglament 679/2016 ja que, el tractament és necessari per al compliment d’obligacions i l’exercici de drets específics del responsable del tractament.

3) Destinataris de les seves dades
Les seves dades no seran cedits a tercers excepte obligació legal, com per exemple en el cas les reaccions adverses que estem obligats legalment a cedir-les.

4) Conservació

Les dades recollides tant en el formulari de contacte, com de consulta seran conservats el temps necessari per poder fer front a la finalitat per la qual van a ser recollits.

Les dades recollides per a la subscripció al butlletí groc seran conservats fins a la baixa per part de l’usuari.

Les dades recollides per poder atendre a les reaccions adverses, seran conservats el temps necessari per poder dur a terme el tractament, en tot cas per un temps màxim de 10 anys.

5) Procedència de les dades
Les dades es recullen dels propis interessats o del seus representants.
6) Sobre els seus drets

Les persones titulars de les dades tractades per la Fundació Institut Català de Farmacologia tenen dret a tot moment a accedir a les seves dades, demanar la seva portabilitat, rectificar-les, oposar-se al seu tractament o suprimir-les si creu que ja no són necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollides. A més, si ho desitja, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix podrà revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment.

Per exercir els citats drets podrà posar-se en contacte amb Fundació Institut Català de Farmacologia a través del correu electrònic ficf@icf.uab.cat, adjuntant còpia del seu DNI o document anàleg. La fundació li facilitarà els formularis per poder exercir els drets. Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica en www.aepd.es